Kom i gang

Processen for en projektleder

Her beskrives 6 steps til den fremgangsmåde, som de fleste arkitekter, Ingeniører og konsulenter benytter. Denne fremgangsmåde giver dig som projektleder et enkelt værktøj at arbejde i, hvor du let og hurtigt kan se konsekvensen af din planlægning i kr. og øre og på belastningen af medarbejderne.


Step 1 – opret projekt

Brugermenu > Projektliste > Opret projekt

Her opretter du projektet med de nødvendige stamdata, budgetter, opgaver, bemanding af medarbejdere, etc. Bemandingen kan også ske ifm. planlægningen i Planlægning.

For en uddybende gennemgang af projektoprettelse henvises der til denne manual.


Step 2 – Planlæg tid og ressourcer

Du kan planlægge tid og ressourcer via. projektformularen, samt oprette projekter og opgaver.
Dette kan du også gøre nemt og overskueligt via Planlægning.

Brugermenu > Planlægning

Med Planlægning kan du ligeledes oprette projekter og opgaver, hvilket er beskrevet her.

I Planlægning, kan du planlægge antal timer på de forskellige medarbejdere, fordelt ud på projekt- og/eller opgaveniveau. Det er muligt at planlægge medarbejderne på fra fire forskellige planlægningstyper.

  • Budget i alt fordelt pr. dag
  • Budgetperiode
  • Timer pr. dag
  • % af normtid pr. dag

For at få tids- og ressourceestimatet fra Planlægning, retur til projektformularen (bl.a. til beregning af DB-faktor), skal du trykke på den røde cirkel, ved siden af projektnavnet.
Herefter opdateres alle medarbejdernes estimater fra Planlægning, til opgave-allokeringer for projektet.

Førend du kan overføre estimaterne, skal du:

Klik på tandhjul, øverst til højre i Planlægning > afkryds: vis advarsel, hvis ændring i planlægning

OBS! Når du overfører medarbejder estimaterne fra Planlægning til projektformularen, vil alle medarbejdernes opgave-allokeringer blive overskrevet af estimaterne fra Planlægning


Step 3 – Tilpas budget

Når du har planlagt i Planlægning, kommer du retur til projektformularen via værktøjslinjen nederst.
På projektformularen kan du under fanebladet budget se resultatet af ændringerne i estimatet.
Du kommer tilbage til Planlægningvia værktøjslinjen.


Step 4 – Opfølgning

Efterhånden som projektet forløber og timer/omkostninger registreres, skal der løbende følges op på projektet. Hvordan der følges op, kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed.
Nogle af de ting, der skal følges op, fremgår her:


Tid og omkostningsregistrering
Her er det vigtigt, at der følges op på, at registreringerne er korrekte, og at ugesedlerne afleveres til tiden (administrativ opgave). Som projektleder kan du trække en projektrapport f.eks. Stor timerapport eller Rapport 55 for at sikre at alle projektdeltagerne har registreret deres timer korrekt.
Du finder rapporterne via:

Brugermenu > Rapporter & Værktøjer > Projektleder

Når en opgave er færdig, og der ikke skal kunne registreres tid længere, kan du via projektformularen ændre status til Afsluttet. Herved forsvinder opgaven ud af medarbejdernes ugeseddel.


Bemanding af projekter 
Hvad skal der bruges af ressourcer henover den næste periode for at komme i mål med projektet?

Brugermenu > Rapporter & værktøjer > Ledelse > Bemandingsrapport

Bemandingsrapporten giver et hurtigt overblik over det forventede ressourceforbrug fordelt over uger eller måneder – et lignende overblik kan også opnås i Planlægning.


Fremdrift på projekt – Stadeværdi
Hvor langt er projektet?
I stamdata-fanebladet er der to støtteværdier til at hjælpe dig med stadeværdien.
Stade faktureret giver dig forholdet mellem, hvad der er faktureret og den forventede totale fakturering i procent.
Stade forbrugt giver dig forholdet mellem timer forbrugt og timer allokeret i procent.
Du kan tilgå stamdata-fanebladet for et eksisterende projekt via:

Brugermenu > Projektliste > Tryk på blyanten ud for det ønskede projekt


Økonomiske konsekvenser på projektet
Informationer kan trækkes i mange forskellige rapporter, men Igangværende Arbejde rapporten giver et hurtigt overblik over sagen. Her kan alle de økonomiske nøgletal aflæses og give projektlederen mulighed for at agere på forkant med udviklingen.
Rapporten lokaliseres på følgende måde:

Brugermenu > Rapporter & Værktøjer > Økonomi > Igangværende Arbejde


Step 5 – Fakturering

Der er forskellige måder at oprette en faktura, da hver virksomhed har deres egne procedurer.
I sidste faneblad i projektformularen er det muligt at oprette en forventet faktureringsplan, både i medgået tid og i faste rater. Faktureres der i dette billede, markeres alle registreringer i den valgte periode som værende faktureret.

Det er også muligt at oprette en faktura manuelt og indlæse timer, km, udlæg og evt. udelade enkelte registreringer. Uanset hvordan fakturaen er oprettet, kan du se alle fakturaer for det enkelte projekt i fakturaoversigten.

Du finder fakturaoversigten her:

Brugermenu > Finans > Fakturaer


Step 6 – Afslut projektet

Når projektet er kørt til vejs ende, alle timer registreret, og den sidste faktura er sendt, kan du via projektformularen ændre status på projektet til Afsluttet.

Herved forsvinder det ud af mange oversigter (kan genfindes ved at benytte statusfilter), og ikke mindst forsvinder projektet og opgaverne ud af medarbejdernes ugesedler.